Why mix image

Jak bardzo bezpieczne s„¿ twoje bitcoiny?

Mo…¼esz my…Ôle„Á, …¼e twoje p…¸atno…Ôci przy u…¼yciu bitcoinƒ³w s„¿ ca…¸kowicie anonimowe i nigdy nie mog„¿ by„Á powi„¿zane z twoj„¿ prawdziw„¿ to…¼samo…Ôci„¿, ale prawda jest taka, …¼e transakcje bitcoinami mo…¼na …¸atwo prze…Ôledzi„Á poprzez blockchain. Je…Ôli nie podejmiesz dodatkowych krokƒ³w w celu ochrony swojej prywatno…Ôci, firmy analityczne blockchain lub hakerzy mog„¿ dowiedzie„Á si„Ò o historii transakcji, ile masz bitcoinƒ³w, a nawet kim jeste…Ô. W Anonymix dok…¸adamy wszelkich stara…º, aby chroni„Á twoj„¿ to…¼samo…Ô„Á i transakcje. Oto jak to dzia…¸a: Wysy…¸asz nam bitcoiny, a my odsy…¸amy wymieszane bitcoiny na nowy adres, ktƒ³ry kontrolujesz. To zrywa wszelk„¿ ci„¿g…¸o…Ô„Á …¸a…ºcucha blokƒ³w mi„Òdzy twoj„¿ star„¿ aktywno…Ôci„¿ a nowymi monetami, przez co prawie niemo…¼liwe jest powi„¿zanie tych transakcji. Aby uzyska„Á dodatkow„¿ anonimowo…Ô„Á, mo…¼esz opƒ³…¤ni„Á p…¸atno…Ô„Á za pomoc„¿ miksera i wys…¸a„Á nowe monety na wi„Òcej ni…¼ jeden adres.

Polecane


Szybko…Ô„Á i bezpiecze…ºstwo

Wybierz â°ÑSzybki Miksâ°Ò, aby otrzyma„Á swoej bitcoiny po jednym potweirdzeniu. Aby zwi„Òkszy„Á bezpiecze…ºstwo, wybierz sta…¸e, b„¿d…¤ losowe opƒ³…¤nienie, ktƒ³re utrudni …Ôledzenie bitcoinƒ³w.

Wysokie Rezerwy

Ze wzgl„Òdu na nasze unikalne rezerwy, ktƒ³re obejmuj„¿ zarƒ³wno gor„¿ce jak I zimne portfele, mo…¼emy obs…¸ugiwa„Á transakcje o warto…Ôci do 180 BTC.

Szansa na wygranie bitcoinƒ³w

Dzi„Òki naszej loterii ka…¼dy mo…¼e wygra„Á. Co 10000 miks otrzyma bonus 10,0%. Miksuj z anonymix, aby zwi„Òkszy„Á swoje szanse!

Wiele adresƒ³w

Zwi„Òksz anonimowo…Ô„Á swojego miksu, dokonuj„¿c wp…¸aty z wielu portfeli I wysy…¸aj„¿c zmieszane …Ôrodki na maksymalnie pi„Ò„Á adresƒ³w odbiorczych transakcji.

Certyfikat mieszania

Do ka…¼dej.zmieszanej transkacji wystawiamy certyfikat pochodzenia, ktƒ³re gwarantuje, …¼e otrzymywane bitcoiny pochodz„¿ od Anonymix.

Brak logƒ³w

Oferujemy opcj„Ò natychmiastowego usuni„Òcia informacji o miksie. Je…Ôli jednak nie usuniesz informacji o swoich zmieszanych bitcoinach, to zachowamy je przez tydzie…º na wypadek, gdyby…Ô potrzebowa…¸ pomocy z transakcj„¿. Po tygodniu wszystkie logi zostaj„¿ usuwane.